Főoldal » Hírek » Baranya Megyei Főügyészség » Bűntény a Covid-központban – vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a haj­lék­ta­lan férfi ellen, aki idén tavasszal fel­tör­te a pécsi kór­ház fer­tő­ző osz­tá­lyá­nak egyik épü­le­tét, és onnan műsza­ki cik­ke­ket tulaj­do­ní­tott el.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020 tava­szán, a koro­na­jár­vány miatt kiala­kult jár­vány­hely­zet ide­jén több éjsza­kát a Pécsi Tudo­mány­egye­tem infek­to­ló­gi­ai osz­tá­lyá­nak üres, de lezá­rat­lan rész­le­gén töl­tött. A férfi jelen­lé­tét senki nem ész­lel­te, arról a kór­ház dol­go­zói nem tud­tak.

Az épü­le­tet ekkor­ra már beren­dez­ték az eset­le­ges COVID-19 fer­tő­zé­ses bete­gek keze­lé­sé­re, orvo­si szo­bá­kat is kiala­kí­tot­tak, ahol infor­ma­ti­kai fel­sze­re­lé­se­ket is elhe­lyez­tek.

A vád­lott a veszély­hely­zet ide­jén több­ször meg­je­lent a rész­le­gen, ahon­nan lap­to­po­kat, asz­ta­li szá­mí­tó­gé­pe­ket lopott el, és azo­kat érté­ke­sí­tet­te.

A bűn­cse­lek­ménnyel közel fél­mil­lió forint kárt oko­zott a férfi, aki ellen a Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pécsi Járás­bí­ró­sá­gon.