Főoldal » Archív » Bűnügyi felügyelet alatt az ismerősét fojtogató férfi

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség egy har­minc­egy éves, buda­pes­ti férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt, aki egy vita során foj­to­gat­ta isme­rő­sét.

A gyanú sze­rint a férfi 2019. decem­ber 9-én, 14 óra körül, egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen egy isme­rő­sé­vel annak udva­rán szó­vál­tás­ba keve­re­dett. A vita során dula­kod­ni kezd­tek, majd a gya­nú­sí­tott a férfi háta mögé került és olyan erő­vel kezd­te foj­to­gat­ni őt, hogy a sér­tett kerin­gé­se leállt, esz­mé­le­tét vesz­tet­te, újra kel­lett élesz­te­ni.

A gya­nú­sí­tott a hely­szín­ről elme­ne­kült, a nyo­mo­zó ható­ság rövid időn belül elfog­ta, őri­zet­be vette, és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként.

A gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás­sal az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján az ügy vizs­gá­la­ti szak­ba került. A nyo­mo­zás irá­nyí­tá­sát a Nóg­rád Megyei Főügyész­ség végzi, a főügyész­ség indít­ványt tett az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­le­té­re.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve, a gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben – a bűn­ügyi fel­ügye­le­tet a moz­gá­sát nyo­mon köve­tő elekt­ro­ni­kus esz­köz (az ún. „láb­bi­lincs”) alkal­ma­zá­sa mel­lett, a maxi­má­lis négy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te.

A bíró­ság vég­zé­sét a gya­nú­sí­tott és védő­je is tudo­má­sul vette, így az az ülés nap­ján vég­le­ges­sé is vált.