Bűnügyi felügyelet és távoltartás az élettársát bántalmazó és fenyegető rendőrrel szemben

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bün­te­tő­ügy­ben kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek kísér­le­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt foly­tat nyo­mo­zást. A sér­tet­ti fel­je­len­tés sze­rint 2020. ápri­lis 14-én sza­bol­csi lakó­he­lyén össze­ve­szett rend­őr törzs­őr­mes­ter élet­tár­sá­val, aki bán­tal­maz­ni kezd­te, ennek során a haját húzta és erő­sen meg­ra­gad­ta a nya­kát. Az elren­delt nyo­mo­zás során a … Bőveb­ben: Bűn­ügyi fel­ügye­let és távol­tar­tás az élet­tár­sát bán­tal­ma­zó és fenye­ge­tő rend­őr­rel szem­ben