Főoldal » Archív

Archív

Érte­sít­jük tisz­telt ügy­fe­le­in­ket, hogy 2020. júni­us 30-án, vala­mint 2020. júli­us 8-án reg­gel 8.00 órá­tól vár­ha­tó­an 17.00 óráig áram­szü­net lesz a...

2020. június 30., 11:44

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség egy ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben, ered­mé­nyes köz­ve­tí­tői eljá­rást köve­tő­en, meg­szün­tet­te a...

2020. június 30., 9:26

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tást elren­de­lő hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát azzal a fér­fi­val szem­ben, akit az...

2020. június 30., 9:08

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zá­si bíró­nál annak a 42 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tó...

2020. június 30., 8:57

A Bajai Járá­si Ügyész­ség két bűn­ügy­ben minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szerb és egy ukrán fér­fi­vel szem­ben, akik 2020...

2020. június 30., 8:53

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban szá­gul­doz­va elve­szí­tet­te az ural­mát a jár­mű­ve felett és azzal...

2020. június 30., 8:51

A Kazinc­bar­ci­kai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zás foly­tat egy 38 éves és egy 31 éves férfi ellen kifosz­tás bűn­tet­te és magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt. A...

2020. június 30., 8:35

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség ható­sá­gi eljá­rás­ban elkö­ve­tett kény­sze­rí­tés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a 44 éves fér­fi­val...

2020. június 30., 8:00

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­ményt a vád sze­rint beis­me­rő és a tár­gya­lás jogá­ról lemon­dó két vád­lot­tat 5 év...

2020. június 29., 16:08