Főoldal » Archív

Archív

A Fejér Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat, ami...

2020. június 29., 10:52

Az ember­ölés bűn­tet­te, fogyasz­tás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge...

2020. június 29., 10:13

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 11 rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat két, több­szö­rö­sen bün­te­tett...

2020. június 29., 9:54

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a cseh állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki hat - magát szír állam­pol­gár­nak...

2020. június 29., 9:38

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt az őri­zet­ben...

2020. június 29., 9:31

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a román fér­fi­val szem­ben, aki 2015 őszén közel 12 mil­lió forint bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénz...

2020. június 29., 9:28

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2020. júni­us 26-án kihir­de­tett jog­erős íté­le­té­vel – helyt adva a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség...

2020. június 29., 9:18

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt. A vád­ira­ti tény­ál­lás...

2020. június 29., 9:12

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy tisza­kécs­kei nő ellen, aki 2019. szep­tem­ber 15-én...

2020. június 29., 8:56