Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

A nyo­mo­zás végén - ha van gya­nú­sí­tott - az ügyész dönt arról, hogy a nyo­mo­zást meg kell-e szün­tet­ni, vagy az ügyet a bíró­ság elé kell vinni. Az ügyész­nek arra...

2021. március 23., 9:29

A büntetőeljárási törvény a nyomozást két részre - felderítésre és vizsgálatra - osztja.

2021. március 17., 14:57

Az ügyészek két külön – büntető és közjogi – szakágban dolgoznak.

2021. március 9., 11:27

Éle­tünk során sok­fé­le sza­bályt kell betar­ta­nunk. Ha azo­kat meg­szeg­jük, akkor a jog­sér­tés­nek külön­bö­ző követ­kez­mé­nyei lehet­nek, melyek...

2021. február 26., 10:47

Magyar­or­szág ügyé­szi szer­vei a Leg­főbb Ügyész­ség, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gek, a főügyész­sé­gek és a járási/járási szin­tű ügyész­sé­gek. A...

2021. február 26., 10:43

Nyo­mo­zók? Ügyé­szek? Nyo­mo­zó ügyé­szek? Kik ők és mit csi­nál­nak? Erről szól Jogi egy­per­ces soro­za­tunk követ­ke­ző része. Továb­bi infor­má­ci­ó­kat ITT...

2021. február 26., 10:42

1 2 3 4 5 6