Főoldal » Az ügyészségről » Jogi egypercesek

Jogi egypercesek

A köz­vé­le­mény szá­má­ra kevés­be ismert az együtt­mű­kö­dő sze­mély sze­re­pe. Elő­for­dul­hat ugyan­is, hogy a ter­helt olyan infor­má­ci­ók bir­to­ká­ban...

2021. augusztus 2., 8:36

2018 júli­u­sá­ban beve­ze­tett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény nem tit­kolt célja volt az eljá­rá­sok gyor­sí­tá­sa, a bíró­sá­gok mun­ka­ter­hé­nek...

2021. július 26., 8:59

Az ame­ri­kai fil­mek­ben gyak­ran hal­lunk a „vád­al­ku­ról”, ahol az ügyész és a gya­nú­sí­tott meg­egye­zik a bün­te­tés­ben, és abban is, hogy egy­ál­ta­lán...

2021. július 19., 8:56

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény igyek­szik azt elő­se­gí­te­ni, hogy az ügyek­ben ne kell­jen hossza­dal­mas bíró­sá­gi eljá­rá­sok­ba bonyo­lód­ni. Az ügyész...

2021. július 12., 9:27

Van­nak olyan ügyek, ami­kor fon­to­sabb az, hogy a sér­tett jóvá­té­telt kap­jon, mint az, hogy az elkö­ve­tőt meg­bün­tes­sék. Ter­mé­sze­te­sen csak pon­to­san...

2021. július 5., 8:50

"Az ügyész­ség vádat emelt" - olvas­ha­tó gyak­ran a saj­tó­ban. Hogy való­já­ban mit is jelent ez a mon­dat, kide­rül a Folyé­ko­nyan jogá­szul újabb kis­film­jé­ből.

2021. május 31., 8:17

1 2 8 9 10 12 13