Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

Majd’ egy éven át - 1907 nya­rá­tól 1908 tava­szá­ig - tar­tot­ta izga­lom­ban a dáno­si rab­ló­gyil­kos­ság az újság­ol­va­só köz­vé­le­ményt. A bru­tá­lis...

2021. február 26., 10:21

Foga­dat­lan pró­ká­tor! Olyan sze­mély, aki kéret­le­nül avat­ko­zik mások dol­gá­ba, fel­szó­lal egy ügy támo­ga­tó­ja­ként, de cse­le­ke­de­té­vel töb­bet árt,...

2021. február 26., 10:17

Vajon mi köze volt Deák Ferenc­nek a modern ügyész­ség kiala­ku­lá­sá­hoz? Az élet­raj­zok­ban azt olvas­suk, hogy jogi mun­kás­sá­gát Zala vár­me­gye tisz­ti...

2021. február 26., 10:16

„A tár­sa­dal­mi intéz­mé­nyek élet­ta­na szer­ves össze­füg­gés­ben van a tár­sa­dal­mak élet­ta­ná­val” – írta Var­gha Ferenc koro­na­ügyész 1907-ben. Nagyon...

2021. február 26., 10:13

Már­ci­us else­jé­ig lehet pályáz­ni a leg­főbb ügyész­ség által meg­hir­de­tett jog­tu­do­má­nyi ver­seny­re. A Kozma Sán­dor pályá­zat idén a modern kori...

2021. február 26., 10:10

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge idén ünnep­li ala­pí­tá­sa 150. évfor­du­ló­ját. Ez kivá­ló alka­lom arra, hogy vissza­pil­lant­sunk a modern kori ügyész­ség...

2021. február 26., 10:06

1 2 10 11