Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

Az elmúlt évben hozta meg lát­vá­nyos ered­mé­nye­it az a munka, amely­nek jogi hát­te­rét, intéz­mény­rend­sze­rét 2004 óta épí­tik Szlo­vá­ki­á­ban. Maros Zilin­ka...

2021. július 21., 8:30

Az osztrák korrupció ellenes ügyészi és hatósági tevékenységet mutatta be Franz Plöchl, Ausztria legfőbb ügyésze.

2021. július 14., 8:25

A 150 éves modern magyar ügyész­ség­ről adott rövid átte­kin­tést a Kos­suth Rádió Egy­szer volt…című tár­sa­da­lom­tör­té­ne­ti maga­zin­ja. A műsor a magyar...

2021. július 13., 8:25

Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök is fel­szó­lalt a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból ren­de­zett nem­zet­kö­zi...

2021. július 7., 8:30

Egy időszaki kiállítás erejéig a Markó utcai épületben volt az a kisebb, Justitiát ábrázoló ezüst szobor is, amit Stróbl Alajos ajándékozott Kozma Sándornak.

2021. július 2., 8:30

A nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dé­sek továb­bi erő­sí­té­sé­re van szük­ség a kiber­bű­nö­zés terü­le­tén – hívta fel a figyel­met Laj­tár Ist­ván, a...

2021. június 30., 8:25

1 2 3 8 9