Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150

A XIX-XX. század fordulójának egyik kiemelkedő közéleti személyisége volt Székely Ferenc.

2021. május 21., 8:30

Ki gon­dol­ná a kora­be­li fotó­kat vagy mai fel­vé­te­le­ket látva, hogy a Kis-Svábhegyen az 1900-es évek ele­jén még sző­lős ker­tek, kuko­ri­ca­föl­dek, erdők,...

2021. május 14., 8:32

A nem­ze­tek Euró­pá­ja a jog­ren­dek sok­fé­le­sé­gé­nek Euró­pá­ját is jelen­ti, annak elle­né­re, hogy a nem­ze­ti sza­bá­lyo­zá­sok­nak sok tekin­tet­ben...

2021. május 7., 7:34

„Lim­ba­cher ügyész a Rózsa Sán­dor sze­mé­lyi ada­ta­i­nak kihall­ga­tá­sa után bele­fog fel­ol­va­sá­sá­ba. Ugyan­azo­kat a váda­kat hozza fel, ame­lye­ket Rózsa...

2021. április 30., 8:18

„Kitűnően töltötte be ezt a rendkívül fontos igazságügyi missziót, s jó példát mutatott, hogy miként kell felfogni a koronaügyész szerepét és jogait a Kúria előtt.“

2021. április 21., 8:30

A kirá­lyi ügyész­ség­ről szóló 1871. évi XXXIII. tör­vény­cikk indok­lá­sa leszö­gez­te, hogy létre kell hozni a köz­vá­dat kép­vi­se­lő intéz­ményt, mely­nek...

2021. április 14., 8:30

1 2 8 9 10 11 12