Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hírei

Fris­sí­tés 2020.10.29.13:20 A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a szö­kés, elrej­tő­zés...

2020. október 29., 8:59

Fris­sí­tés 2020.10.28. 12:30: A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – a szö­kés, elrej­tő­zés,...

2020. október 28., 8:31

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 86 rend­be­li csa­lás miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki az egyik inter­ne­tes olda­lon külön­bö­ző ter­mé­ke­ket hir­de­tett...

2020. október 27., 9:31

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt vádat emelt egy tom­pai férfi ellen, aki 2018 szep­tem­be­ré­ben a...

2020. október 26., 9:27

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt négy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik „púder” és...

2020. október 22., 8:23

A Bajai Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy bajai és egy vas­kú­ti férfi ellen, akik 2017 és 2019 között rend­sze­re­sen elsik­kasz­tot­ták a...

2020. október 21., 8:23

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett rab­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 85 éves áldo­za­ta tanyá­já­ban orvo­si...

2020. október 20., 8:21

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság bűn­tet­te miatt 2020. októ­ber 16-án gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2020....

2020. október 19., 9:04

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség idős ember sérel­mé­re cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás miatt vádat emelt két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik magu­kat...

2020. október 15., 10:14

1 2 23 24 25 28 29