Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség hírei

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy fia­tal­em­ber...

2020. október 14., 8:55

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019. októ­ber 9-én este egy tisza­al­pá­ri ház­ban egy fém...

2020. október 12., 8:42

FRISSÍTVE 2020.10.08. 15:10 : A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve...

2020. október 8., 9:17

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség ered­mé­nyes köz­ve­tí­tői eljá­rást köve­tő­en tevé­keny meg­bá­nás miatt meg­szün­tet­te az eljá­rást azzal a...

2020. október 7., 9:04

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás, pénz­mo­sás és vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt 110...

2020. október 5., 8:39

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség két­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki rövid­del sza­ba­du­lá­sa után Kalo­csán két...

2020. október 2., 8:36

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2020. szep­tem­ber 30-án gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy...

2020. október 1., 9:17

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt vádat emelt azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik hamis NAV iga­zol­vá­nyo­kat...

2020. szeptember 30., 8:37

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 feb­ru­ár­já­ban...

2020. szeptember 29., 8:22

1 2 24 25 26 28 29