Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség hírei

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki az ismert közös­sé­gi olda­lon egy 13 éves lánnyal...

2023. február 8., 8:51

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt vádat emelt egy sze­ne­gá­li...

2023. február 7., 8:48

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség határ­zár meg­ron­gá­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szerb fér­fi­val szem­ben, aki egy hóna­pon belül két­szer is...

2023. február 3., 8:32

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség sik­kasz­tás, csa­lás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt vádat emelt egy Bács-Kiskun vár­me­gyei nagy­köz­ség...

2023. február 2., 8:26

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­te miatt vádat emelt 4 fér­fi­val szem­ben, akik Baja köz­pont­já­ban éve­ken át...

2023. február 1., 8:18

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy vita során olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a nehe­zen...

2023. január 31., 8:09

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 22 lopás elkö­ve­té­se miatt vádat emelt négy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik főként gará­zso­kat, tár­sas­há­zi...

2023. január 27., 8:33

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat abban az...

2023. január 26., 8:37

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők 71 vevőt...

2023. január 25., 8:39

1 2 58 59