Főoldal » Hírek » Baranya Megyei Főügyészség

A Baranya Megyei Főügyészség hírei

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás­sal vádol­ja azt a fér­fit, aki erő­szak­kal sze­rez­te meg egy moz­gá­sá­ban aka­dá­lyo­zott sze­mély...

2020. november 13., 9:13

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett annak a két, sza­bad­lá­bon lévő fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik bör­tön­ben lévő tár­sa­ik­kal együtt 14...

2020. október 29., 10:44

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság­gal vádol­ja azt a fér­fit, aki meg­ver­te egy áru­ház biz­ton­sá­gi őrét, ami­ért az szóvá tette, hogy a férfi nem visel...

2020. október 28., 10:14

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ható­sá­gi eljá­rás meg­za­va­rá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy anya ellen, aki a gyer­me­ke­i­vel tör­té­nő lát­ha­tás...

2020. október 21., 8:42

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a haj­lék­ta­lan férfi ellen, aki idén tavasszal fel­tör­te a pécsi kór­ház fer­tő­ző...

2020. október 8., 10:27

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt 16 sze­méllyel szem­ben emelt vádat egy pécsi...

2020. október 1., 9:03

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság­gal vádol­ja azt a fér­fit, aki base­ball ütő­vel bán­tal­ma­zott egy moto­rost. A vád­irat...

2020. szeptember 24., 9:07

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki itta­san rátá­madt a neki segí­tő...

2020. szeptember 15., 9:01

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­tat­ta a járás­bí­ró­ság azt a 12 sze­mélyt, akik ellen bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel...

2020. augusztus 29., 8:36

1 2 3