Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség bün­te­té­sük jelen­tős súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két vád­lott­nak, akik súlyo­san beteg...

2022. június 22., 9:08

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a vád­lot­tal szem­ben, akit a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék...

2022. június 17., 9:20

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 3 év 6 hónap bör­tön­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a 30...

2022. június 14., 10:06

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 37 éves vád­lott­nak az ese­té­ben, aki 2020. év őszén...

2022. június 2., 8:25

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak, aki 2021 decem­be­ré­ben rend­őri...

2022. május 31., 9:17

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa szük­sé­ges azzal a fér­fi­val szem­ben, aki kést...

2022. május 6., 9:19

Az ügyész­ség sze­rint nem indo­kolt a bün­te­tés eny­hí­té­se annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki tulaj­do­na védel­me érde­ké­ben ára­mot veze­tett háza...

2022. május 4., 9:26

Bün­te­té­sük súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség annak a két nőnek, akik a házuk­ba csal­tak és ott fogva tar­tot­tak...

2022. április 27., 10:04

Külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés és kifosz­tás bűn­tet­te miatt ítélt el három – egy­más­sal roko­ni kap­cso­lat­ban álló – fia­tal­ko­rút a...

2022. április 22., 9:31

1 2 8 9