Főoldal » Hírek » Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tot­ta a vád­lot­tak ter­hé­re beje­len­tett ügyé­szi fel­leb­be­zést. A bűn­szer­ve­zet­ben,...

2021. szeptember 6., 14:22

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a 31 éves, leta­róz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött hoz­zá­tar­to­zó­ja sérel­mé­re,...

2021. augusztus 12., 8:49

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­ra ítél­te azt a 44 éves fér­fit, aki...

2021. augusztus 10., 9:40

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék a 41 éves vád­lot­tat nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva...

2021. augusztus 9., 10:03

Az emberkereskedelem miatt kiszabott fegyházbüntetések enyhítését kérik a vádlottak, az ügyészség ezen indítványok elutasítását indítványozza.

2021. augusztus 6., 11:56

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja a nem indo­kolt a bün­te­tés eny­hí­té­se azok­kal az elkö­ve­tő­kel szem­ben, akik az idős férfi...

2021. augusztus 4., 8:45

Minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt 10 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te a bíró­ság azt a fér­fit, aki fenye­get­te, bán­tal­maz­ta,...

2021. augusztus 3., 10:45

A Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt 6 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 év...

2021. július 29., 10:04

Az Egri Tör­vény­szék a 45 éves vád­lot­tat pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt, mint vissza­esőt 2 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 2 év...

2021. július 28., 10:11

1 2 5 6