Főoldal » Hírek » Fejér Megyei Főügyészség

A Fejér Megyei Főügyészség hírei

A Bicskei Járási Ügyészség vagyoni haszonszerzés végett, az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés bűntette miatt gyorsított...

2020. november 23., 10:46

A Székesfehérvári Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntette miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki egy vitát követően az utcán...

2020. november 20., 9:11

Az ügyészség indítványozta a sértettet megtévesztő, kizsákmányoló emberkereskedő letartóztatását.

2020. november 20., 8:56

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett...

2020. november 18., 12:30

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a...

2020. november 13., 13:12

A Fejér Megyei Főügyész­ség a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és...

2020. november 13., 12:52

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te, vala­mint segít­ség­nyúj­tás halált okozó elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt...

2020. november 11., 13:04

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a négy szé­kes­fe­hér­vá­ri...

2020. november 9., 11:53

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sa...

2020. november 5., 15:46

1 2 4 5