Főoldal » Hírek » Fejér Megyei Főügyészség

A Fejér Megyei Főügyészség hírei

A Fejér Megyei Főügyész­ség a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt meg­ho­zott íté­le­te ellen...

2022. június 22., 12:33

A Fejér Megyei Főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt indítványozta a letartóztatásukat.

2022. június 17., 13:10

Ered­mé­nye­sen fel­leb­be­zett az ügyész­ség, ugyan­is a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék kifosz­tás helyett rab­lás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az...

2022. június 14., 12:46

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két mol­dáv állam­pol­gár­ral...

2022. június 9., 11:05

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat...

2022. június 3., 10:50

A Fejér Megyei Főügyész­ség a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt...

2022. május 30., 11:47

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban...

2022. május 27., 12:40

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát,...

2022. május 24., 13:36

A Fejér Megyei Főügyész­ség tizen­ket­te­dik élet­évét be nem töl­tött, befo­lyá­sa alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te...

2022. május 11., 11:10

1 2 19 20