Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

13 év és 6 hónap fegyházbüntetést kapott.

2021. április 21., 11:18

Az ügyész­ség ismét sike­re­sen perel­te az egyik orszá­gos franchise-hálózat újabb ingat­lan­köz­ve­tí­tő tag­ját. Az ingat­lan­köz­ve­tí­tés célja az ingat­lan...

2021. április 16., 8:51

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te kísér­le­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sát, és a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát...

2021. április 15., 9:01

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sá­ról szóló vég­zés hely­ben­ha­gyá­sát annak a vissza­eső...

2021. április 14., 9:30

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa indo­kolt azzal a tet­tes­sel szem­ben, aki halál­ra késel­te a...

2021. április 9., 8:50

Ügyész által indított újabb közérdekű perben állapította meg a bíróság, hogy az elévülés egy, illetve két évre rövidítése tisztességtelen.

2021. március 31., 10:10

Az ügyészség egy biztosítótársaság általános szerződési feltételeit támadta eredményesen.

2021. március 30., 8:38

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz benyúj­tott indít­vá­nyá­val kez­de­mé­nyez­te a védel­mi fel­leb­be­zé­sek...

2021. március 18., 8:33

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bíró­ság­hoz 2020 szep­tem­be­ré­ben érke­zett vád­ira­tá­val ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés bűn­tet­te és...

2021. március 17., 9:59

1 2 9 10 11 12 13