Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

Ügyész által indí­tott újabb köz­ér­de­kű per­ben álla­pí­tot­ta meg a bíró­ság, hogy tisz­tes­ség­te­len az un. vis maior kikö­tés, ha egy­ol­da­lú­an...

2023. május 5., 9:58

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let indo­ko­lá­sá­nak kiegé­szí­té­sét, és a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát...

2023. május 4., 9:40

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát tart­ja indo­kolt­nak azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy idős...

2023. május 3., 9:24

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség még 2022 nya­rán emelt vádat egy jelen­leg 25. élet­évé­ben járó magyar-algíri szár­ma­zá­sú fér­fi­val szem­ben hábo­rús uszí­tás...

2023. április 28., 9:30

A Fővárosi Főügyészség 2022 májusában emelt vádat egy jelenleg ötvenes éveiben járó nővel szemben, két gyermeke sérelmére megvalósított, nemiségüket és érzelmi fejlődésüket...

2023. április 26., 9:20

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2020 tava­szán emelt vádat egy ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő ellen a 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok­hoz...

2023. április 25., 11:10

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nem­csak...

2023. április 17., 10:29

1 év, 3 évre felfüggesztett, börtönbüntetést kapott a volt magas beosztású rendőrtiszt vesztegetés bírósági eljárásban bűntette miatt.

2023. április 13., 9:57

Egy rend­őrt nya­kon szúrt, és egy mási­kat is meg­tá­ma­dott az a férfi, akit a bíró­ság 17 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt. Az ügyész­ség élet­fogy­tig tartó...

2023. március 6., 9:10

1 2 3 12 13