Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

Egy 31 éves férfi nem vette fel a maszk­ját, ezért a jár­vány­ügyi sza­bá­lyok­ra tekin­tet­te, a sofőr nem nyi­tot­ta ki a busz ajta­ját. A mél­tat­lan­ko­dó férfi a...

2022. január 20., 9:40

A fel­je­len­tést hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség meg nem neve­zett ügyé­sze, illet­ve ügyé­szei ellen tet­ték. A...

2022. január 19., 12:03

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki egy hét­tel ezelőtt egy zseb­kés­sel...

2022. január 18., 9:01

Az ügy­ben 3 vád­lott van. Egyi­kük – tár­sai segít­sé­gé­vel és figye­lé­se mel­lett – egy napon belül 4 üzlet­ből pró­bált rabol­ni, végül csak az egyik­ből vitt...

2022. január 17., 8:42

2019. augusz­tus 31-én Zug­ló­ban a zeb­rán gázol­tak halál­ra egy 3 éves gyer­me­ket, aki fék­tá­vol­sá­gon belül sza­ladt ki az úttest­re. Az ille­té­kes kerü­le­ti...

2022. január 14., 9:40

Egy 25 éves férfi tavaly ápri­lis­ban a HÉV Aquin­cum meg­ál­ló­he­lyé­nek köze­lé­be csalt és élet­ve­szé­lyes fenye­ge­tés­sel sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re...

2022. január 13., 9:31

Egy 28 éves férfi alap­ta­nul egy álta­lá­nos isko­lai osz­tály­tár­sát okol­ta min­den prob­lé­má­já­ért. Vélt sérel­mei miatt elő­ször bán­tal­maz­ta, pár...

2022. január 12., 8:36

Busz­so­fő­rök segít­sé­gé­vel Romá­ni­á­ból csem­pész­ték az ille­gá­li­san beuta­zó sze­mé­lye­ket Magyar­or­szág­ra. A Fővá­ro­si Főügyész­ség a...

2022. január 11., 9:26

A vád­irat sze­rint egy 49 éves férfi 2018-ban egy olyan, ismerősi-családi kap­cso­la­to­kon ala­pu­ló bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre, amely koka­in keres­ke­del­mé­vel...

2022. január 10., 10:01

1 2 41 42