Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

Egy buda­pes­ti díler meg­bíz­ta isme­rő­sét azzal, hogy kül­föld­ről csem­pésszen dro­got Magyar­or­szág­ra. A csem­pész a gép­ko­csi tank­já­ban rej­tet­te el a...

2022. június 30., 9:32

A 39 éves férfi azért tört be a zsi­na­gó­gá­ba, mert az ott dol­go­zó barát­nő­je nem vála­szolt a tele­fon­hí­vá­sa­i­ra. A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti...

2022. június 29., 8:43

A most 43 éves férfi több mint 12 évvel ezelőtt egy isme­rő­sét rabol­ta ki, aki egy cég ügy­ve­ze­tő­je volt, és a vád­lott által tudot­tan az ott­ho­ná­ban tar­tot­ta a...

2022. június 28., 9:49

 Jelentkezési határidő: 2022. július 15.

2022. június 27., 16:13

A fia­tal pár kizá­ró­lag a közös drog­biz­ni­szük miatt bérelt ki egy újli­pót­vá­ro­si lakást, ahol tárol­ták, hígí­tot­ták, töm­bö­sí­tet­ték,...

2022. június 27., 8:24

Tavaly novem­ber­ben két férfi egy XXII. kerü­le­ti telep­hely­ről lopott el egy teher­au­tót, ami­vel a kerí­tést kitör­ve haj­tot­tak el a hely­szín­ről. Később a...

2022. június 24., 9:22

Két férfi gép­ko­csi­ból lopott a fővá­ros­ban, több száz­ezer forin­tos kárt okoz­va. Velük szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát...

2022. június 23., 9:38

Tavaly május­ban a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai a Buda­pest Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­té­ren ellen­őriz­tek egy fér­fit, aki a tes­té­ben 61...

2022. június 22., 10:18

A rend­őrök 2020 novem­be­ré­ben, Fejér megyé­ben fog­ták el azt a dílert, aki mene­kü­lés köz­ben az autó­já­val elso­dort egy rend­őrt. A magyar férfi az autó­já­ban...

2022. június 21., 9:22

1 2 54 55