Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján letar­tóz­tat­ták azt a fér­fit, aki azzal gya­nú­sít­ha­tó, hogy nya­kon  szúrt egy idős­ko­rú sér­tet­tet,...

2020. november 14., 14:13

Egy férfi a vád­irat sze­rint egész nap bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, végül a szom­szé­dok hív­tak segít­sé­get. A Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett...

2020. november 13., 9:35

A nő a vád­irat sze­rint vég­zett egy­éves gyer­me­ké­vel; a Fővá­ro­si Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt...

2020. november 12., 10:26

Kábí­tó­szer hatá­sa alatt veze­tett, miköz­ben bün­te­tő­el­já­rás folyt elle­ne. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádja alap­ján letöl­ten­dő...

2020. november 10., 10:10

Az egy­ko­ri pénz­in­té­zet veze­tői és tár­sa­ik ellen a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség által hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt foly­ta­tott nyo­mo­zás­ban...

2020. november 5., 13:01

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­vel szem­ben élet­fogy­tig­la­ni sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügyész­ség -   a...

2020. november 4., 7:54

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2021. janu­ár 15-ig meg­hosszab­bí­tot­ta annak...

2020. november 2., 9:48

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra egy hónap­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja azt a 33 éves...

2020. október 30., 9:06

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nál annak a 40 éves buda­pes­ti fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tás­ba helye­zé­sé­re, aki...

2020. október 28., 12:09

1 2 26 27 28 32 33