Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

Egy par­ko­ló autó­ban vég­zett nagy­ap­já­val, a Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés miatt emelt vádat.  A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 28 éves férfi, és...

2020. október 26., 10:22

Egy férfi meg­ütöt­te az ittas sér­tet­tet, aki elesett, beütöt­te a fejét, és élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, később pedig – egyéb okok miatt – meg­halt. A...

2020. október 22., 9:59

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat...

2020. október 22., 9:53

Önt­vény­gyár­tás­hoz és meg­mun­ká­lás­hoz sze­rez­tek be gépe­ket eltúl­zott áron – vád­eme­lés az OLAF által is vizs­gált 272 mil­lió forin­tos...

2020. október 21., 9:54

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) aján­lá­sa alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség uniós támo­ga­tás és magyar költ­ség­ve­té­si...

2020. október 20., 8:32

Egy buda­pes­ti gim­ná­zi­um­ból tulaj­do­ní­tott el érté­ke­ket egy közép­ko­rú férfi. A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádja alap­ján...

2020. október 16., 12:56

Egész­ség­ügyi vizs­gá­la­to­kat szín­lel­tek, és a pana­szo­kat gyó­gyí­tó ,,cso­da­ter­mé­ke­ket” adta el. Az ügyész­ség vádat emelt. A vád­irat lénye­ge...

2020. október 15., 13:00

A kor­mány­ab­lak­ban dol­go­zó nő szer­ve­zett elkö­ve­tői cso­port által szál­lí­tott kül­föl­di­ek­nek inté­zett valót­lan tar­tal­mú okmá­nyo­kat. A...

2020. október 14., 16:09

A férfi nem akart előre fizet­ni a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért, hanem két eset­ben is rátá­madt a sér­tet­tek­re; a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti...

2020. október 13., 16:27

1 2 27 28 29 32 33