Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2021. janu­ár 15-ig meg­hosszab­bí­tot­ta annak...

2020. november 2., 9:48

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra egy hónap­ra letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja azt a 33 éves...

2020. október 30., 9:06

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nál annak a 40 éves buda­pes­ti fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tás­ba helye­zé­sé­re, aki...

2020. október 28., 12:09

Egy par­ko­ló autó­ban vég­zett nagy­ap­já­val, a Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés miatt emelt vádat.  A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 28 éves férfi, és...

2020. október 26., 10:22

Egy férfi meg­ütöt­te az ittas sér­tet­tet, aki elesett, beütöt­te a fejét, és élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, később pedig – egyéb okok miatt – meg­halt. A...

2020. október 22., 9:59

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­tat...

2020. október 22., 9:53

Önt­vény­gyár­tás­hoz és meg­mun­ká­lás­hoz sze­rez­tek be gépe­ket eltúl­zott áron – vád­eme­lés az OLAF által is vizs­gált 272 mil­lió forin­tos...

2020. október 21., 9:54

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) aján­lá­sa alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség uniós támo­ga­tás és magyar költ­ség­ve­té­si...

2020. október 20., 8:32

Egy buda­pes­ti gim­ná­zi­um­ból tulaj­do­ní­tott el érté­ke­ket egy közép­ko­rú férfi. A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádja alap­ján...

2020. október 16., 12:56

1 2 74 75 76 79 80