Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

Egész­ség­ügyi vizs­gá­la­to­kat szín­lel­tek, és a pana­szo­kat gyó­gyí­tó ,,cso­da­ter­mé­ke­ket” adta el. Az ügyész­ség vádat emelt. A vád­irat lénye­ge...

2020. október 15., 13:00

A kor­mány­ab­lak­ban dol­go­zó nő szer­ve­zett elkö­ve­tői cso­port által szál­lí­tott kül­föl­di­ek­nek inté­zett valót­lan tar­tal­mú okmá­nyo­kat. A...

2020. október 14., 16:09

A férfi nem akart előre fizet­ni a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért, hanem két eset­ben is rátá­madt a sér­tet­tek­re; a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti...

2020. október 13., 16:27

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján elren­del­te a bíró­ság a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, akit kan­na­bisz ültet­vény...

2020. október 12., 11:30

Rászól­tak a fér­fi­ra a vil­la­mo­son, hogy ne hall­gas­sa han­go­san a zenét, erre elő­vet­te a gáz-riasztó fegy­ve­rét és meg­tölt­ve az utas­tár­sá­ra cél­zott; a...

2020. október 7., 15:50

Rászól­tak a fér­fi­ra a vil­la­mo­son, hogy ne hall­gas­sa han­go­san a zenét, erre elő­vet­te a gáz-riasztó fegy­ve­rét és meg­tölt­ve az utas­tár­sá­ra cél­zott; a...

2020. október 7., 9:10

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság bün­te­tő­vég­zé­sé­ben 350.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki. A vád­irat...

2020. október 6., 13:28

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy férfi isme­rő­sé­re ijesz­tett rá azzal, hogy az isme­rő­sé­nek pozi­tív a teszt­je, és megy...

2020. október 6., 9:53

A vád­lot­tak kor­lá­toz­ták a pia­cot, az ügyész­ség – önma­guk­ban – eny­hé­nek tart­ja a több­mil­li­ós pénz­bün­te­té­se­ket, súlyo­sí­tá­sért...

2020. október 2., 10:46

1 2 75 76 77 79 80