Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hírei

Vád­eme­lés az elkö­ve­tés­kor 31 éves férfi ellen, aki a büntetés-végrehajtási inté­zet által biz­to­sí­tott tele­font is csa­lás elkö­ve­té­sé­re hasz­nál­ta. A...

2022. január 18., 8:10

Az ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki eltör­te az őt pro­vo­ká­ló rab­tár­sa orrát. A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség...

2022. január 17., 7:39

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a nőnek, aki a múlt héten mély, vágott sebe­ket ejtett mind a...

2022. január 12., 8:13

Vádat emelt az ügyész­ség a nő ellen, aki taka­rí­tás­ra jelent­ke­zett, de már az első alka­lom­mal lopott a meg­bí­zó­já­tól A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség...

2022. január 11., 8:16

A légy­ot­ton meg­je­le­nő sér­tett pén­zét elvet­ték, de ittas­sá­ga miatt sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ban nem része­sült. Emi­att kérte vissza a pén­zét, ami­nek...

2022. január 10., 7:31

Vád­eme­lés a 47 éves piló­ta ellen, aki figyel­met­len­sé­ge miatt úgy lan­dolt, hogy nem enged­te ki a futó­mű­vet. A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 47...

2022. január 4., 8:04

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelemmel vádol egy fér­fit, aki a dark­we­ben...

2022. január 3., 8:20

A Győri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­tí­tői eljá­rás cél­já­ból eljá­rást fel­füg­gesz­tő hatá­ro­za­tot hozott a rend­őr­au­tó imi­tá­ció ello­pá­sa miatt....

2021. december 28., 8:29

Vád­eme­lés a 25 éves férfi ellen, aki a köz­le­ke­dé­si ellen­őr­zés során édes­ap­ja ada­ta­i­val akar­ta magát iga­zol­ni, mert itta­san veze­tett A Győri Járá­si...

2021. december 27., 8:44

1 2 17 18