Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség hírei

A koráb­ban haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó pár­nak a mun­ka­adó­ja enged­te meg, hogy az édes­any­ja üre­sen álló laká­sá­ba köl­töz­ze­nek. Itt talál­ták...

2020. október 14., 8:44

Egy fia­tal­em­ber meg­szö­kött a javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés­ből, majd a vele szem­ben sza­bály­sér­tés miatt intéz­ke­dő rend­őr­nek saját test­vé­re nevét és...

2020. október 12., 8:24

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 33 éves sop­ro­ni vál­lal­ko­zó ellen, aki tevé­keny­sé­ge után közel 26 mil­lió Ft adót nem fize­tett meg.  A vád­irat...

2020. október 8., 9:10

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki 2019 júli­u­sa és szep­tem­be­re között több száz alka­lom­mal pró­bál­ta hívni volt...

2020. október 6., 8:20

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves és egy 40 éves férfi ellen, akik 2019 decem­be­ré­ben til­tott esz­kö­zök­kel más­fél mil­lió forint...

2020. október 1., 8:24

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves férfi ellen, aki egy üzlet­lánc több győri üzle­té­ből lopott tisz­tál­ko­dó esz­kö­zö­ket és...

2020. szeptember 29., 7:57

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki elté­rő véle­mé­nye miatt zak­lat­ta inter­ne­ten meg­is­mert „ellen­fe­lét” és élt vissza a...

2020. szeptember 24., 8:29

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves férfi ellen, aki Győr­ben hét par­ko­ló jár­mű­vet ron­gált meg, fel­gyúj­tott és meg­ron­gált tíz...

2020. szeptember 22., 8:12

A 22 éves férfi két hete bérelt szo­bát a sér­tet­től, mikor a sér­tett autó­ját három­szor is elvit­te és hasz­nál­ta - a sér­tett tudta nél­kül. A kul­csot...

2020. szeptember 17., 8:07

1 2 28 29 30 31