Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség hírei

A segéd­mun­kás­ként dol­go­zó férfi kilenc hóna­pon keresz­tül több száz épí­tő­ipa­ri esz­közt íra­tott fel egy egyé­ni vál­lal­ko­zó -egyik bolt­ban vezetett-...

2020. szeptember 15., 8:37

Három férfi tavaly tavasszal úgy rabolt ki egy győri párt, hogy fegy­vert fog­tak rájuk, ami­vel „Rend­őr­ség, le a föld­re” fel­ki­ál­tás mel­lett beha­tol­tak az...

2020. szeptember 8., 8:03

Egy győri üzlet biz­ton­sá­gi őre kifi­gyel­te az üzlet­ben nagy össze­gű kész­pénzt magá­nál tartó fér­fit, tele­fo­non a hely­szín­re hívta az isme­rő­sét, aki...

2020. szeptember 2., 8:38

A sér­tett -Győr­ben elvesztett- SZÉP kár­tyá­já­nak „fotó­ját” idén janu­ár­ban köz­zé­tet­ték a  közös­sé­gi hálón. A vád­lott innen sze­rez­te meg az...

2020. augusztus 31., 8:25

Egy Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen a tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te, hogy egy sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tő szi­get kör­nyé­kén sza­bály­ta­la­nul...

2020. augusztus 25., 8:26

A férfi idén tavasszal Győr­ben több­ször meg­ütöt­te a nőt, ami­vel töré­ses sérü­lést oko­zott neki.  A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak...

2020. augusztus 24., 7:31

A cég vagyo­na a fel­szá­mo­lá­si eljá­rás­ban is fede­ze­tet nyúj­tott az összes tar­to­zás­ra. Az ügy­ve­ze­tő azon­ban a 42.315.464 forin­tos pénz­tá­ri...

2020. augusztus 18., 8:16

Egy moson­ma­gyar­óvá­ri férfi négy bűn­cse­lek­ményt köve­tett el azzal, hogy isme­rő­se közös­sé­gi olda­la­kon lévő pro­fil­ja­i­ba, leve­le­zé­si...

2020. augusztus 17., 7:50

Egy Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen két, nem legá­li­san meg­szer­zett szoft­ver­rel a szer­viz tulaj­do­no­sa közel három­mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a...

2020. augusztus 12., 7:54

1 2 29 30 31