Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

A bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló 40 éves elkö­ve­tő­vel szem­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség a napok­ban emelt vádat. A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a ter­helt...

2022. június 29., 9:01

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett...

2022. június 22., 10:12

A koro­na­ví­rus elle­ni hatá­sos gyógy­szer­ként aján­lott alkal­mi isme­rő­sé­nek egy hazánk­ban for­ga­lom­ba hoza­ta­li enge­déllyel nem ren­del­ke­ző indi­ai...

2022. június 15., 8:41

Két szaj­lai fia­tal­em­ber az egy napon belül már másod­szo­ri kór­há­zi ellá­tá­sa során bán­tal­maz­ta az intéz­mény biz­ton­sá­gi őrét és egyik...

2022. június 9., 9:47

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három sze­méllyel szem­ben, akik közül ket­ten pros­ti­tu­ál­tak­nak biz­to­sí­tot­tak szo­bát, har­ma­dik tár­suk pedig...

2022. június 1., 8:32

Komoly lelki káro­so­dást szen­ve­dett az a négy kis­ko­rú gyer­mek, aki­ket szü­le­ik min­den szem­pont­ból rend­kí­vül elha­nya­gol­tak, sőt egyi­kük­nek még...

2022. május 26., 9:41

Egy mát­rai tele­pü­lé­sen élő közép­ko­rú férfi ita­lo­zó élet­mód­ja nem csak csa­lá­di éle­té­nek vál­sá­gá­hoz veze­tett, hanem több olyan...

2022. május 18., 9:46

Kiug­ró­an magas hozam ígé­re­té­vel szé­dí­tett töb­be­ket az a 69 éves nő, aki már nem elő­ször köve­tett el hason­ló bűn­cse­lek­mé­nye­ket. Vele szem­ben az Egri...

2022. május 12., 8:43

Az Egri Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 78 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a lakó­ko­csis...

2022. május 5., 8:52

1 2 12 13