Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a kere­csen­di fér­fi­val szem­ben, aki­nek gyors­haj­tá­sa olyan súlyos bal­eset­hez veze­tett, mely­ben két ember éle­tét...

2022. január 19., 9:23

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 47 éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek a néhány másod­perc­nyi figyel­met­len­sé­ge miatt tör­tént bal­eset­ben a...

2022. január 12., 8:29

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a csa­lá­don belül erő­sza­kos cse­lek­ményt elkö­ve­tő, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt­tel szem­ben, aki...

2022. január 5., 8:58

A Heves Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­sze múlt pén­te­ken indít­vá­nyoz­ta egy 31 éves férfi letar­tóz­ta­tá­sát. Az elkö­ve­tő néhány nap­pal kará­csony...

2021. december 28., 8:58

A Hatvani Járási Ügyészség vádat emelt azzal a horti férfival szemben, aki több hónapon keresztül oly mértékben hanyagolta el a jószágai gondozását, hogy ennek következtében az egyik...

2021. december 21., 9:22

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség azzal a 46 éves fér­fi­val...

2021. december 15., 8:53

Az ügyé­szi szer­ve­zet tag­jai közül a Heves Megyei Főügyész­ség Vád­elő­ké­szí­té­si és Vád­kép­vi­se­le­ti Cso­port­já­nak veze­tő­je, dr. Feke­te Mari­ann...

2021. december 14., 9:22

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, 30 év körü­li pár­ral szem­ben, akik az egyik heve­si város­ban a gyer­me­ke­ik...

2021. december 8., 8:46

Rend­őr­sé­gi raj­ta­ütés sza­kí­tot­ta félbe azt az össze­jö­ve­telt, melyet tavaly júni­us­ban tar­tott egy 39 éves férfi a kis­lá­nya szü­le­té­se alkal­má­ból...

2021. december 1., 8:44

1 2 9 10