Főoldal » Hírek » Heves Megyei Főügyészség

A Heves Megyei Főügyészség hírei

A Heves Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy, a nevelt gyer­me­két meg­erő­sza­ko­ló, jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű...

2021. július 22., 8:34

Egy 20 éves fia­tal­em­ber idén tavasszal soro­zat­ban köve­tett el erő­sza­kos és a köz­nyu­ga­lom meg­za­va­rá­sá­ra alkal­mas bűn­cse­lek­mé­nye­ket a heve­si...

2021. július 21., 8:49

A Heves Megyei Főügyész­ség az álta­la irá­nyí­tott sike­res és ala­pos rend­őr­sé­gi nyo­mo­zást köve­tő­en vádat emelt a hosszú időn át buj­ká­ló...

2021. július 14., 8:54

A vád­irat sze­rint a most 37 éves elkö­ve­tő 2019-ben, pár­kap­cso­la­tá­nak meg­rom­lá­sát köve­tő­en köl­tö­zött haza a szü­le­i­hez egy dél-hevesi köz­ség­be,...

2021. július 7., 9:00

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azok­kal a szü­lők­kel szem­ben, akik álta­lá­nos isko­lás gyer­me­kük egyik taní­tó­ját kez­det­ben csak szó­ban...

2021. július 2., 8:34

A Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azok­kal a tet­tes­tár­sak­kal szem­ben, akik miu­tán elad­tak a sér­tett­nek egy autót, a...

2021. július 1., 8:44

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal 36 éves nővel szem­ben, aki nem­tö­rő­döm maga­tar­tá­sá­val súlyo­san veszé­lyez­tet­te három kis­ko­rú...

2021. június 24., 8:27

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal 45 éves fér­fi­val szem­ben, aki­nek a veze­tés­tech­ni­kai hibá­ja miatt a jár­mű­ve az úttest­ről lesod­ród­va egy...

2021. június 17., 9:02

Tíz év fegy­ház­bün­te­tést sza­bott ki a bíró­ság azzal a 71 éves fér­fi­val szem­ben, akit a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség egy kis­ko­rú sérel­mé­re elkö­ve­tett...

2021. június 8., 8:39

1 2 3 7 8