Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség hírei

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sá­val kisza­bott élet­fogy­tig tartó...

2020. október 21., 8:19

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a koszo­vói fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki szom­bat­ra...

2020. október 20., 8:36

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a szerb fér­fit, aki három koszo­vói állam­pol­gár...

2020. október 19., 9:14

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki szer­dán Sze­ge­den, egy bel­vá­ro­si tro­li­meg­ál­ló­ban egy...

2020. október 16., 9:39

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li nővel szem­ben, aki a szom­széd­já­nak oko­zott közel 3 mil­lió forin­tos kárt. A vád­irat sze­rint a...

2020. október 15., 8:47

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki hóna­po­kon keresz­tül fenye­get­te, bán­tal­maz­ta fele­sé­gét, de...

2020. október 14., 8:36

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di nővel szem­ben, aki jós­nő­ként bemu­tat­koz­va a sér­tett bizal­má­ba fér­kő­zött, majd becsap­ta. A...

2020. október 13., 8:34

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal az angol fér­fi­val szem­ben, aki idén janu­ár­ban több mint 20 kg hero­int pró­bált Magyar­or­szág terü­le­tén...

2020. október 12., 9:23

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­vel szem­ben, akik köl­csö­nös dula­ko­dá­sá­nak a tanu­ló­ve­ze­tő vetett véget. A vád­irat sze­rint...

2020. október 8., 11:15

1 2 24 25 26 29 30