Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a kör­ze­ti meg­bí­zott rend­őr­rel szem­ben, aki az...

2023. június 2., 8:38

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki még 2013-ban, Buda­pest II. kerü­le­té­ben meg­tá­ma­dott és...

2023. május 26., 9:53

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la Kato­nai Taná­csa 2023. május 12-i jog­erős dön­té­sé­vel 392.000 forint pénz­bün­te­tés­sel és 6 hónap vízi jár­mű­ve­ze­tés­től...

2023. május 25., 10:08

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vil­la­mo­son nőket kés­sel fenye­ge­tő férfi bün­te­té­sé­nek hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta. A Buda­pes­ti...

2023. május 22., 9:53

Jog­erős dön­tés szü­le­tett a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lán a koráb­ban kábítószer-kereskedelem miatt elfo­gott bra­zil férfi kiada­tá­sá­ról. 2022. júni­us 21-én...

2023. május 19., 9:34

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zést köve­tő­en súlyo­sí­tot­ta a bíró­ság a meg­vesz­te­ge­tett hiva­tal­ve­ze­tők bün­te­té­sét.  A Köz­pon­ti...

2023. május 16., 9:54

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben hagyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben az elkö­ve­tők 2019. máju­sá­ban...

2023. május 15., 9:12

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint nem indo­kolt eny­hébb bün­te­tés kisza­bá­sa azok­kal a fér­fi­ak­kal szem­ben, akik egyi­kük...

2023. május 12., 9:34

Súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség azzal az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki fel­gyúj­tás­sal...

2023. május 8., 9:51

1 2 12 13