Főoldal » Hírek » Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A Pest Megyei Főügyész­ség 2020. szep­tem­be­ré­ben emelt vádat egy, az elkö­ve­tés­kor 28 éves nővel szem­ben, aki tit­kolt ter­hes­sé­ge után 2019. ápri­li­sá­ban, kora...

2020. december 29., 8:47

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet helyben hagyására tett indítványt, amellyel a bíróság egyetértett.

2020. december 28., 9:05

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2018 nya­rán emelt vádat egy közép­ko­rú, addig már szá­mos alka­lom­mal bün­te­tett férfi ellen, aki azért, hogy érté­ke­ket sze­rez­zen,...

2020. december 21., 9:10

Fókuszban a fogyasztói jogok korlátozásának tilalma Az ügyész­ség egy, a fogyasz­tók köré­ben nép­sze­rű uta­zá­si iroda álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­it...

2020. december 14., 9:17

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítéletével megváltoztatta a Budapest Környéki Törvényszék ítéletét.

2020. december 9., 9:11

A Fővárosi Főügyészség 2019 szeptemberében emelt vádat egy budapesti klinikán szülész-nőgyógyászként praktizáló, idős szakorvos ellen, aki 2014. és 2017. év között öt, a...

2020. december 7., 9:25

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2019 feb­ru­ár­já­ban emelt vádat az elkö­ve­tés­kor 32 éves, koráb­ban már egy másik sze­mély­szál­lí­tó vál­lal­ko­zó sérel­mé­re...

2020. december 4., 8:11

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 szep­tem­be­ré­ben emelt vádat az ellen a közép­ko­rú fér­fi­vel szem­ben, aki a tava­szi veszély­hely­zet­ben azért, hogy egy...

2020. november 24., 8:59

Nem kor­lá­toz­ha­tók a fogyasz­tói jogok, elő­tér­ben a jóhi­sze­mű­ség és a tisz­tes­ség köve­tel­mé­nye Az ügyész­ség egy bútor­ke­res­ke­de­lem­mel...

2020. október 29., 9:19

1 2 3 4