Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A Fővá­ro­si Főügyész­ség össze­sen 17 sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik egy inter­ne­tes chat­szo­bá­ban bonyo­lí­tot­ták a drog­ügy­le­te­i­ket. A...

2023. május 25., 10:00

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 58 éves nővel szem­ben, aki 2021 őszén együtt ita­lo­zott egy férfi isme­rő­sé­vel, az ügy másik vád­lott­já­val, majd ami­kor...

2023. május 24., 10:01

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki több éven keresz­tül, hamis állás­hir­de­té­se­ket adott fel azért, hogy...

2023. május 23., 9:28

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2020 őszén a köl­töz­te­té­sé­ben kérte az egyik mun­ka­tár­sa segít­sé­gét, azon­ban...

2023. május 22., 9:37

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 szep­tem­be­ré­ben, egy VIII. kerü­le­ti lakás­ban rátá­madt a volt barát­nő­jé­re,...

2023. május 19., 9:49

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt három kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó kül­föl­di állam­pol­gár­ral szem­ben, akik 2021 őszén egy óbu­dai...

2023. május 18., 9:28

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 kará­cso­nyán, kopott gumik­kal, vala­mint eltúl­zott mér­té­kű...

2023. május 17., 9:06

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy 25 éves fér­fit, aki egy hónap­pal ezelőtt a Kelen­föl­di pálya­ud­var...

2023. május 16., 8:08

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly janu­ár­ban egy XVI. kerü­le­ti tár­sas­ház föld­szin­ti erké­lyé­ről lopott, amit...

2023. május 15., 8:49

1 2 79 80