Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A vád sze­rint a két férfi mobil­te­le­fo­nok, és kész­pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben rabolt. Egyik áldo­za­tu­kat súlyo­san bán­tal­maz­ták, a másik sér­tett pedig...

2021. szeptember 17., 8:49

A vád sze­rint a 42 éves kami­on­so­főr­rel közöl­te a főnö­ke, hogy fel­mond neki, amire a vád­lott dühbe gurult, és egy kés­sel rátá­madt a mun­ka­adó­já­ra, vala­mint...

2021. szeptember 16., 8:55

A vád sze­rint egy 37 éves nő, szó­vál­tást köve­tő­en, egy kés­sel élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te idős­ko­rú, alkal­mi isme­rő­sét. A lakás ajta­ját a...

2021. szeptember 15., 8:27

 Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.

2021. szeptember 14., 12:07

A vád sze­rint egy 32 éves kábítószer-kereskedő bódult álla­pot­ban, a tás­ká­já­ban jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel, beült egy par­ko­ló autó­ba. Ami­kor...

2021. szeptember 14., 8:56

Egy idős höl­gyet sze­melt ki egy férfi, és jós­lás­ra hivat­koz­va leve­tet­te vele az éksze­rét, majd eltu­laj­do­ní­tot­ta azt. A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti...

2021. szeptember 10., 9:28

Három fiatal elkövető 2019-ben, szervezetten követett el vagyon elleni bűncselekményeket többnyire időskorú, koruk és betegségeik miatt védekezésre képtelen emberek sérelmére.

2021. szeptember 8., 8:58

Az idős­ko­rú, bün­tet­len férfi cse­lek­mé­nye olyan cse­kély fok­ban veszé­lyes a tár­sa­da­lom­ra, hogy vele szem­ben a tör­vény sze­rint alkal­maz­ha­tó...

2021. szeptember 7., 10:34

A vád szerint egy szolnoki férfi megtévesztéssel, valamint erőszakkal vett rá lányokat prostitúcióra Németországban és Svájcban, keresetük nagy részét pedig elvette.

2021. szeptember 7., 8:55

1 2 32 33