Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A vád­lot­tak kor­lá­toz­ták a pia­cot, az ügyész­ség – önma­guk­ban – eny­hé­nek tart­ja a több­mil­li­ós pénz­bün­te­té­se­ket, súlyo­sí­tá­sért...

2020. október 2., 10:46

Az élet­tár­sak a hami­sí­tott pénz­zel gyors­ét­te­rem­ben és hasz­ná­la­ti tár­gya­kért fizet­tek. A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség gaz­da­sá­gi...

2020. október 1., 10:38

A súlyos bal­eset­ben két ember vesz­tet­te éle­tét. A köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény üldö­zé­sé­re spe­ci­a­li­zá­ló­dott kerü­le­ti ügyész­ség...

2020. szeptember 30., 10:18

Egy anya a saját lányát is bevon­ta a szer­ter­jesz­tő bűn­szö­vet­ség­be. A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség hat sze­méllyel szem­ben emelt vádat, és letöltendő...

2020. szeptember 29., 8:30

Két férfi kés­sel rabolt ki fel­fegy­ver­kez­ve egy élel­mi­szer­üz­le­tet. A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta a...

2020. szeptember 25., 8:32

Öt eset­ben kért jog­ta­lan előnyt a szak­or­vos, a Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­leb­bez, hogy letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­jék másod­fo­kon. A...

2020. szeptember 23., 13:52

Levág­ta a nyom­kö­ve­tőt magá­ról és volt barát­nő­jé­nek, vala­mint a lány édes­any­já­nak éle­té­re tört egy fia­tal­ko­rú. A Fővá­ro­si Főügyész­ség...

2020. szeptember 23., 10:06

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) igaz­ság­ügyi aján­lá­sa alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan...

2020. szeptember 22., 14:24

Egy férfi – erő­sen ittas álla­pot­ban – vil­la­mos­ve­ze­tő­re támadt, majd egy másik vil­la­mo­son üve­gek­kel dobált meg kül­föl­di fia­ta­lo­kat. Három év...

2020. szeptember 21., 11:17

1 2 15 16 17 19 20