Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó szer­rel vissza­élés elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge és meg­szer­zés­sel elkö­ve­tett...

2020. szeptember 8., 8:16

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt indult ügy­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki egy virág­ágyás­ban alvó...

2020. szeptember 4., 11:52

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a letar­tóz­ta­tás­ban...

2020. szeptember 3., 10:37

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ismét indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fia­tal fér­fi­nak, aki orosz­lá­nyi...

2020. szeptember 2., 13:34

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aki...

2020. augusztus 27., 8:19

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge  miatt indult ügy­ben tevé­keny meg­bá­nás miatt...

2020. augusztus 26., 8:20

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben két fér­fi­val szem­ben azért emelt vádat, mert az esz­ter­go­mi lőtér épü­le­té­ből...

2020. augusztus 19., 8:31

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki 2020. ápri­lis 18-án az esti órák­ban...

2020. augusztus 18., 8:45

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. augusz­tus 14-én elren­del­te annak a három...

2020. augusztus 14., 11:00

1 2 13 14 15 16 17