Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te miatt foly­ta­tott eljá­rást bűn­cse­lek­mény hiá­nyá­ban meg­szün­tet­te....

2022. május 20., 8:45

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette, kiszolgáltatott személy megalázásának vétsége és katonai bűncselekmények miatt...

2022. május 19., 9:38

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség nemi élet sza­bad­sá­gát sértő bűn­cse­lek­mé­nyek és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt...

2022. május 17., 11:15

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­tos garáz­da­ság bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást egy rend­őr...

2022. május 13., 8:19

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség külö­nö­sen nagy kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a...

2022. május 11., 11:16

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség keve­sebb mint 48 óra eltel­té­vel bíró­ság elé állít­ja a köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló...

2022. május 4., 10:33

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként...

2022. május 3., 12:15

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény...

2022. május 2., 10:14

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li...

2022. április 29., 8:14

1 2 22 23