Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy egye­dül élő, beteg fér­fit a házá­ban az érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben meg­vert.   A...

2022. augusztus 11., 9:24

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki az Isz­lám Álla­mot, illet­ve annak harci mód­sze­re­it dicső­í­tő pro­pa­gan­dát osz­tott meg.   A...

2022. augusztus 9., 9:06

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy házas­pár ellen, akik tanyá­ju­kon nem meg­fe­le­lő körül­mé­nyek között tar­tot­ták álla­ta­i­kat.  ...

2022. augusztus 5., 7:56

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy férfi ellen, akik össze­ve­re­ked­tek Dabas bel­vá­ro­sá­ban, majd egyi­kük autó­val ütöt­te el az ellen­fe­lét. A...

2022. augusztus 4., 8:29

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki elő­ször három sze­mélyt ütött el gép­ko­csi­já­val, majd egy szem­be köz­le­ke­dő autó­nak is...

2022. június 30., 8:48

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki álpro­fi­lok mögé rej­tőz­ve kis­lá­nyok­tól pró­bált sze­xu­á­lis tar­tal­mú képe­ket, illet­ve...

2022. június 28., 8:17

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik egy idős, egye­dül élő fér­fit a házá­ban az érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben halál­ra...

2022. június 23., 8:43

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki fele­sé­ge új élet­tár­sá­nak kezét és fejét verte szét egy puska tusá­val.   A vád­irat sze­rint az...

2022. június 22., 8:11

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt tizen­öt sze­mély ellen, akik harci ebe­ket tenyész­tet­tek, majd azok­nak küz­del­me­ket szer­vez­tek. Az elkö­ve­tők közül nyolc­an...

2022. június 16., 8:55

1 2 24 25