Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és ember­ölés...

2021. szeptember 17., 9:44

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki 2021. júni­us 17-én négy...

2021. szeptember 17., 9:39

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki fahá­zak épí­té­sé­nek ígé­re­té­vel csalt ki több ember­től jelen­tős...

2021. szeptember 17., 9:37

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a 41 éves férfi ellen, aki nagy erő­vel, kitar­tó­an, több mint 40 ütés­sel bán­tal­ma­zott egy padon ülő,...

2021. szeptember 17., 9:28

A Kaposvári Járási Ügyészség rablás bűntette miatt gyorsított eljárásban, harmadik napon bíróság elé állította a férfit, aki kirabolt egy dohányboltot Kaposváron.

2021. szeptember 17., 9:27

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó...

2021. szeptember 17., 8:57

A vád sze­rint a két férfi mobil­te­le­fo­nok, és kész­pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben rabolt. Egyik áldo­za­tu­kat súlyo­san bán­tal­maz­ták, a másik sér­tett pedig...

2021. szeptember 17., 8:49

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a román fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 17 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben...

2021. szeptember 17., 8:46

A Bajai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt vádat emelt egy buda­pes­ti...

2021. szeptember 17., 8:41

1 2 379 380