Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki ittas álla­pot­ban...

2020. szeptember 28., 8:19

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség az állat­kín­zás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vádat emelt azzal a  fér­fi­val szem­ben, aki olyan súlyos fok­ban...

2020. szeptember 25., 8:18

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sa meg­hosszab­bí­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki Orosz­lá­nyon egy lakás­ban, 2019...

2020. szeptember 24., 8:42

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség csa­lás vét­sé­ge és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val, vala­mint két nővel szem­ben, mert a férfi...

2020. szeptember 23., 8:06

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség­nek a minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben tett indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró három hónap­pal...

2020. szeptember 17., 7:46

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség az infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult...

2020. szeptember 16., 8:14

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság bűn­tet­te és a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be...

2020. szeptember 15., 7:56

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a til­tott tel­je­sít­mény­fo­ko­zó szer­rel vissza­élés elő­ké­szü­le­té­nek vét­sé­ge és meg­szer­zés­sel elkö­ve­tett...

2020. szeptember 8., 8:16

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt indult ügy­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki egy virág­ágyás­ban alvó...

2020. szeptember 4., 11:52

1 2 28 29 30 32 33