Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el a fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni...

2023. január 27., 12:20

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek...

2023. január 26., 14:24

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zást ren­delt el, majd két napon belül hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miatt bíró­ság elé állí­tott...

2023. január 24., 8:56

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja elren­del­te a minő­sí­tett ember­ölés kísér­le­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel...

2023. január 23., 11:51

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te annak a fér­fi­nak az őri­ze­tét, aki egy koráb­bi rend­őrök ellen irá­nyu­ló erő­sza­kos...

2023. január 20., 16:15

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te – továb­bá egyi­kük ese­té­ben könnyű testi sér­tés...

2023. január 20., 9:47

Had­há­zy Ákos ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő fel­je­len­tő­ként a jogi kép­vi­se­lő­je útján 2022. decem­ber 21-én – a nyo­mo­zás ügy­szá­má­ra...

2023. január 18., 17:21

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja min­den­ben egyet­ér­tett a nyo­mo­zó ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló...

2023. január 16., 13:05

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a több hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés miatt elren­delt nyo­mo­zás­ban indít­ványt tett a...

2023. január 14., 10:09

1 2 33 34