Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va, hiva­ta­los sze­mé­lyi jel­leg szín­le­lé­sé­vel elkö­ve­tett befo­lyás­sal...

2022. január 20., 9:43

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak,- és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a 41...

2022. január 18., 13:32

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt ren­delt...

2021. december 23., 10:27

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség nemi élet szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekmények miatt kezdeményezett személyi szabadságot érintő kényszerintézkedést az ügyben.

2021. december 22., 10:40

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség alig több mint 48 óra eltel­té­vel bíró­ság elé állí­tot­ta a hiva­ta­li vesz­te­ge­tést elkö­ve­tő fér­fit. A...

2021. december 17., 11:41

Az ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek...

2021. december 15., 18:27

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a gya­nú­sí­tott...

2021. december 15., 11:45

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak,- köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te, vala­mint könnyű testi sér­tés...

2021. december 11., 11:32

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bal­tá­val rend­őrök­re táma­dó férfi ügyé­ben súlyo­sí­tá­sért fel­leb­be­zett a Berettyó­új­fa­lui...

2021. december 10., 9:50

1 2 17 18