Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség fel­hív­ja a gyü­le­ke­zé­si jog kere­té­ben demonst­rá­ci­ón részt venni szán­dé­ko­zók figyel­mét arra, hogy tovább­ra is...

2023. május 30., 11:59

A nyo­mo­zó ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság koráb­ban letar­tóz­tat­ta a Bács-Kiskun vár­me­gyei fér­fit, aki a gyanú sze­rint a kor­mány­hi­va­ta­li...

2023. május 30., 8:00

A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon íté­let­tel zárult annak a fér­fi­nak az ügye, aki ellen Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély...

2023. május 26., 10:48

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés...

2023. május 23., 12:45

Szi­go­rúb­ban ítél­te meg Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge a volt ügyész cse­lek­mé­nyét, mint a bíró­ság. Ügyész­ként, kol­lé­gái háta mögött, ada­tok...

2023. május 19., 10:08

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki kövek­kel dobál­ta a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őrö­ket, és betör­te a...

2023. május 11., 10:11

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség keve­sebb mint 72 óra eltel­té­vel bíró­ság elé állí­tot­ta a köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló...

2023. május 10., 11:42

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés miatt nyo­moz egy - magát geor­giai és len­gyel...

2023. május 5., 11:10

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt nyo­moz. A 2023. május 3-án, este, a...

2023. május 4., 9:43

1 2 37 38