Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés és a...

2022. október 20., 11:05

A bíró­ság egyet­ér­tett a Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indít­vá­nyá­val. A...

2022. október 18., 11:06

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és becsü­let­sér­tés vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást az...

2022. október 7., 10:21

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te és élet­ve­szélyt okozó súlyos testi sér­tés...

2022. október 6., 17:09

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda közös bűn­ügyi akci­ót haj­tott végre. A...

2022. október 4., 10:55

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gya­nú­sí­tott­ként...

2022. szeptember 29., 12:13

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közúti veszélyeztetés bűntette és hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként dr. Szabó Bálint Gábort.

2022. szeptember 28., 16:18

A bíró­ság min­den­ben egyet­ér­tett a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyá­val és mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát...

2022. szeptember 28., 10:02

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a kül­föl­di hiva­ta­los sze­mély vonat­ko­zá­sá­ban üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te...

2022. szeptember 23., 15:09

1 2 3 29 30