Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség befe­jez­te a nyo­mo­zást a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő­ügy­ben, és vádat emelt az...

2021. augusztus 13., 9:41

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és...

2021. augusztus 12., 9:36

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség az ügy­ben eddig hét sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként. A vesz­te­ge­tés és ver­senyt kor­lá­to­zó...

2021. augusztus 11., 9:03

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást. A...

2021. augusztus 10., 10:26

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a minő­sí­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és a testi sér­tés bűn­cse­lek­mé­nye miatt...

2021. július 26., 9:45

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség több fel­je­len­tés nyo­mán jogo­su­lat­lan tit­kos infor­má­ció­gyűj­tés bűn­tet­té­nek gya­nú­ja miatt...

2021. július 22., 15:42

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy rend­őr ellen a Duna­ke­szi...

2021. július 22., 10:07

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú sze­mély az elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve, bűn­szö­vet­ség­ben...

2021. július 15., 10:39

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki...

2021. július 8., 15:37

1 2 3 13 14