Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re és hiva­ta­li hely­zet­tel vissza­élés­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés,...

2020. november 6., 9:45

A Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy...

2020. október 22., 9:48

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te...

2020. október 21., 9:47

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék...

2020. október 20., 10:12

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség előre kiter­vel­ten, hiva­ta­los sze­mély és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés...

2020. október 8., 9:57

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügy­ben.  A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy...

2020. október 6., 11:02

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt a mai napon öt ügy­ben, 6 sze­mély – köz­tük Fekete-Győr...

2020. szeptember 29., 9:56

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott jog­erős íté­le­tet a bíró­ság. A meg­ál­la­pí­tott...

2020. szeptember 23., 9:56

Vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyoz 18 autó­pá­lya rend­őr ellen vád­ira­tá­ban a Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó...

2020. szeptember 18., 9:40

1 2 24 25 26 27