Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügy­ben.  A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy...

2020. október 6., 11:02

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt a mai napon öt ügy­ben, 6 sze­mély – köz­tük Fekete-Győr...

2020. szeptember 29., 9:56

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján elő­ké­szí­tő ülé­sen hozott jog­erős íté­le­tet a bíró­ság. A meg­ál­la­pí­tott...

2020. szeptember 23., 9:56

Vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyoz 18 autó­pá­lya rend­őr ellen vád­ira­tá­ban a Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó...

2020. szeptember 18., 9:40

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, vesz­te­ge­tést állít­va, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés...

2020. szeptember 17., 11:09

Bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, hamis magán­ok­irat...

2020. szeptember 16., 10:19

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­sé­gek két hét alatt 4 olyan kül­föl­di sze­méllyel szem­ben jár­tak el gyor­sí­tott eljá­rás­ban, akik meg akar­ták vesz­te­get­ni...

2020. augusztus 14., 10:55

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség pén­te­ken gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki pénzt aján­lott a...

2020. augusztus 11., 10:16

A nyo­mo­zó ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban 24 órán belül állít­ja bíró­ság elé azt a kül­föl­di fér­fit, aki 100 euró­val akart meg­vesz­te­get­ni egy...

2020. augusztus 7., 13:14

1 2 26 27 28 29