Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség

A Nógrád Vármegyei Főügyészség hírei

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 29 éves román férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki az álta­la hasz­nált...

2023. május 25., 10:22

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zés után két évvel hosszabb bün­te­tést kapott az a 36 éves nóg­rá­di férfi, aki folya­ma­to­san ter­ro­ri­zál­ta élet­tár­sát. Az...

2023. május 24., 10:23

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 69 éves egri gép­ko­csi­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki sza­bály­ta­la­nul és figyel­met­le­nül for­dult a...

2023. május 23., 9:58

A Nóg­rád Vár­me­gyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a leg­szi­go­rúbb sze­mé­lyi sza­bad­sá­got kor­lá­to­zó kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sé­ről...

2023. május 16., 10:56

Pol­gá­ri úton is jog­erős dön­tés szü­le­tett annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki kutyá­ja bán­tal­ma­zá­sá­ért koráb­ban fel­füg­gesz­tett...

2023. május 15., 10:50

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 19 éves fér­fi­val szem­ben, aki közel 300.000 forint érté­kű árut pakolt a bevá­sár­ló­ko­csi­ba, majd azt az...

2023. május 12., 9:45

Az ügyész­ség fel­leb­be­zé­se nyo­mán kapott súlyo­sabb bün­te­tést az a 31 éves nő, aki rend­sze­re­sen áru­sí­tott kábí­tó­szert, köz­tük fia­tal­ko­rú...

2023. május 11., 9:54

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 21 éves észak-nógrádi férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú...

2023. május 8., 9:06

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság bün­te­tő­el­já­rás­jo­gi kény­szer­in­téz­ke­dés­ként távol­tar­tást ren­delt el...

2023. május 5., 9:31

1 2 58 59