Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki elő­ször három sze­mélyt ütött el gép­ko­csi­já­val, majd egy szem­be köz­le­ke­dő autó­nak is...

2022. június 30., 8:48

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki álpro­fi­lok mögé rej­tőz­ve kis­lá­nyok­tól pró­bált sze­xu­á­lis tar­tal­mú képe­ket, illet­ve...

2022. június 28., 8:17

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik egy idős, egye­dül élő fér­fit a házá­ban az érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben halál­ra...

2022. június 23., 8:43

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki fele­sé­ge új élet­tár­sá­nak kezét és fejét verte szét egy puska tusá­val.   A vád­irat sze­rint az...

2022. június 22., 8:11

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt tizen­öt sze­mély ellen, akik harci ebe­ket tenyész­tet­tek, majd azok­nak küz­del­me­ket szer­vez­tek. Az elkö­ve­tők közül nyolc­an...

2022. június 16., 8:55

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt hét sze­mély ellen, akik tíz hónap lefor­gá­sa alatt negy­ven hely­re tör­tek be és a zsák­má­nyuk meg­ha­lad­ta a...

2022. június 14., 9:53

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki úgy akart meg­sze­rez­ni egy autót, hogy meg­öli annak tulaj­do­no­sát. A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021...

2022. június 8., 9:05

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három fia­tal­ko­rú fiú ellen, akik min­den külö­nö­sebb ok nél­kül a nyílt utcán meg­ver­tek egy fér­fit. A...

2022. június 3., 8:33

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy házas­pár ellen, akik egy isme­rős házas­pár­ra támad­tak. A vád­irat sze­rint a házas­pár 2020 máju­sá­ban kistar­csai...

2022. június 2., 8:31

1 2 24 25