Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy temp­lo­mot gyúj­tott fel. A vád­irat sze­rint 2021. már­ci­us 15-én, a kora eseti órák­ban az...

2022. január 20., 9:13

A Pest Megyei Főügyész­ség a fogyasz­tók joga­i­nak védel­me érde­ké­ben egy Magyar­or­szá­gon műkö­dő bank fogyasz­tók­kal való szer­ző­dé­sek meg­kö­té­se...

2022. január 18., 8:49

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy inter­ne­tes isme­rő­sé­nek segí­tett öngyil­kos­sá­got meg­kí­sé­rel­ni. A vád­irat sze­rint a...

2022. január 17., 9:04

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kis­ko­rú lányá­val közö­sen kísé­relt meg öngyil­kos­sá­got. A vád­irat sze­rint a...

2022. január 13., 9:08

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki hosszabb időn keresz­tül egy vadas­park mel­lett ásta el az ártal­mat­la­ní­tás­ra átvett...

2022. január 12., 8:12

A Szent­end­rei Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki meg­tá­mad­ta a segít­sé­gé­re kiér­ke­ző men­tő­sö­ket. A vád­irat sze­rint 2021...

2021. december 17., 9:24

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki két idő­sebb lakó­tár­sát álmuk­ban egy fej­szé­vel ölte meg. A vád­irat sze­rint a két sér­tett férfi egy...

2021. december 16., 8:49

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy éven belül három nővel erő­sza­kos­ko­dott. A vád­irat sze­rint a férfi inter­ne­tes közös­sé­gi...

2021. december 15., 9:02

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki ott­ho­nuk­ban bán­tal­maz­ta, majd egy nad­rág­szíj­jal pró­bál­ta meg­foj­ta­ni fele­sé­gét. A vád­irat...

2021. december 8., 8:31

1 2 19 20