Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség

A Pest Vármegyei Főügyészség hírei

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki vérző sérü­lés­sel magá­ra hagy­ta élet­tár­sát, aki a sérü­lés követ­kez­té­ben...

2023. február 2., 8:42

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egyik nap zsa­ro­lás­sal akart kábí­tó­szer­re pénzt sze­rez­ni apjá­tól, más­nap pedig élet­tár­sát...

2023. január 31., 9:07

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki volt barát­nő­jé­re és annak fér­jé­re támadt egy pisz­tollyal. A több­ször elsü­tött fegy­ver több...

2023. január 26., 9:12

A fogyasz­tók védel­me érde­ké­ben foly­ta­tott tevé­keny­sé­ge köré­ben a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség új gép­jár­mű­vek meg­ren­de­lé­sé­hez...

2023. január 25., 8:36

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt két ember­csem­pész ellen, akik annyi mig­ránst zsú­fol­tak az autó­juk­ba, hogy majd­nem tra­gé­di­á­ba tor­kol­lott a...

2023. január 24., 9:24

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy már­ka­szer­viz mun­ka­fel­ve­vő­je­ként az elvég­zett javí­tá­so­kért átvett pénzt nem fizet­te be a...

2023. január 19., 9:08

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy csa­lád tag­jai ellen, akik az őket befo­ga­dó nőt kihasz­nál­ták, bán­tal­maz­ták, dol­goz­tat­ták és...

2023. január 17., 8:59

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három nő ellen, akik egy áru­há­zat káro­sí­tot­tak meg úgy, hogy csak rész­ben fizet­ték ki az onnan kiho­zott...

2023. január 12., 8:45

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három török férfi ellen, akik egyi­kük rivá­li­sát kény­sze­rí­tet­ték volna vissza aka­ra­ta elle­né­re...

2023. január 10., 11:13

1 2 29 30