Főoldal » Hírek » Rendezvények

Konferenciák, Képzések, Rendezvények

Életműdíjat kapott dr. Belovics Ervin

A Magyar Ügyvédi Kamara 2011-től ítéli oda minden évben az igazságügyi hivatás kiemelkedő alakjainak a „A jog szolgálatában” életműdíjat.

2023. január 4., 8:30

Állatvédelmi jogokról szólt az ÜOE konferenciája

Az Ügyészek Országos Egyesületének november végén tartott online konferenciájuk témája az állatok jogi védelme volt.

2023. január 3., 8:30

Király Tibor emlékkonferencia és kötet

A Magyar Jogász Egylet december elején emlékkonferenciát szervezett a jogtudós tiszteletére, amelyen a hazai jogélet neves szereplői vettek részt.

2022. december 16., 8:30

Már harminckettedik alkalommal rendezték meg a Szakmai-Tudományos Találkozót

Har­minc­ket­te­dik alka­lom­mal ren­dez­te meg a Leg­főbb Ügyész­ség az ügyész­ség éves szakmai-tudományos kon­fe­ren­ci­á­ját. Az idei ren­dez­vény az előző évi meg­ol­dást vitte tovább és idén is az online tér­ben talál­koz­hat­tak a részt­ve­vők....

2022. december 14., 8:47

Konferencia az új Be tapasztalatairól

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében tartották meg az új Büntetőeljárási Törvénykönyv kodifikációjával és a törvény tapasztalataival foglalkozó konferenciát.

2022. december 7., 8:30

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész Bécsben az osztrák kollégájával tárgyalt

Dr. Franz Plöchl oszt­rák leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra, 2022. novem­ber 17-18. között Auszt­ri­á­ba láto­ga­tott Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész. A talál­ko­zó az oszt­rák leg­főbb ügyész 2020 már­ci­u­si buda­pes­ti láto­ga­tá­sá­nak...

2022. november 28., 8:00

Polt Péter az Igazságügyi Bizottság előtt ismertette a 2021. évi beszámolót

A leg­főbb ügyész min­den évben benyújt­ja az Ország­gyű­lés­hez az ügyé­szi szer­ve­zet mun­ká­já­ról szóló éves beszá­mo­ló­ját. Dr. Polt Péter ma az Igaz­ság­ügyi Bizott­ság előtt ismer­tet­te az ügyész­ség 2021-ben vég­zett...

2022. november 15., 14:00

Tíz éves az új Büntető Törvénykönyv - nemzetközi konferencia

Tíz évvel ezelőtt lépett hatály­ba az új Bün­te­tő Tör­vény­könyv, ami a magyar bün­te­tő­jog évszá­za­dos hagyo­má­nya­i­nak meg­tar­tá­sa mel­lett a XXI. szá­zad köve­tel­mé­nye­i­nek kihí­vá­sá­ra igye­ke­zett vála­szol­ni.   A Kúria...

2022. november 14., 8:30

Épületavató Gödöllőn

A Gödöllői Járásbíróság és a Gödöllői Járási Ügyészség felújított épületét október 20-án dr. Polt Péter legfőbb ügyész és dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke adta át.

2022. november 4., 8:48

1 2 5 6