Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A tör­vény­szék észak-magyarországi lakás­ott­hon­ban élő fia­tal­ko­rú vád­lot­tak és fel­nőtt bűn­tár­suk bün­te­tő­ügyé­ben ítél­ke­zett. Az elkö­ve­tők...

2020. szeptember 23., 8:58

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állít­ja az alkal­mi isme­rő­sét meg­lo­pó nőt.  A sér­tett barát­já­val 2020. szep­tem­ber 2-áról...

2020. szeptember 23., 8:49

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­nál egy 19 éves szol­no­ki férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra...

2020. szeptember 23., 8:45

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség csa­lás vét­sé­ge és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val, vala­mint két nővel szem­ben, mert a férfi...

2020. szeptember 23., 8:06

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 56 éves...

2020. szeptember 23., 8:04

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett annak a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sí­tott 31 éves fér­fi­nak...

2020. szeptember 22., 14:41

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) igaz­ság­ügyi aján­lá­sa alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan...

2020. szeptember 22., 14:24

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki több fik­tív pro­filt lét­re­hoz­va egy közös­sé­gi olda­lon több mint húsz embert...

2020. szeptember 22., 12:15

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a fér­fit, aki idén nyá­ron három­szor is ugyan­ab­ba az üzlet­be...

2020. szeptember 22., 10:10

1 2 145 146 147 187 188