Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

Har­mad­fo­kon feje­ző­dött be a volt helyet­tes állam­tit­kár bün­te­tő­ügye, akit jog­erő­sen 600.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélt a bíró­ság. A Buda­pes­ti...

2021. szeptember 17., 8:36

Lopás vét­sé­ge miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki autó­szer­viz nyi­tott...

2021. szeptember 17., 8:24

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 74 éves fér­fi­nak a...

2021. szeptember 16., 15:37

Az ügyész­ség nagy figyel­met for­dít az épü­le­tei kor­sze­rű­sí­té­sé­re, ami­nek újabb pél­dá­ja a most átadott ügyész­sé­gi épü­let. Az átadó ünnep­sé­gen...

2021. szeptember 16., 13:14

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tó hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát. A fér­fit sze­xu­á­lis...

2021. szeptember 16., 10:27

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy sze­ge­di átme­ne­ti szál­lá­son lépett fel erő­sza­ko­san. A...

2021. szeptember 16., 9:43

Az ügyész­ség fel­leb­be­zést jelen­tett be egy orszá­go­san ismert zenész és tár­sai ellen lopás és vesz­te­ge­tés miatt szü­le­tett íté­let­tel szem­ben. A...

2021. szeptember 16., 9:00

A vád sze­rint a 42 éves kami­on­so­főr­rel közöl­te a főnö­ke, hogy fel­mond neki, amire a vád­lott dühbe gurult, és egy kés­sel rátá­madt a mun­ka­adó­já­ra, vala­mint...

2021. szeptember 16., 8:55

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat 19 sze­méllyel szem­ben, akik...

2021. szeptember 16., 8:52

1 2 3 379 380