Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta két férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik egy érdi ingat­lan­ból pró­bál­tak lopni úgy, hogy mind­ket­ten nyom­kö­ve­tő...

2020. október 6., 15:15

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a vád­lot­tat, aki a...

2020. október 6., 15:11

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság bün­te­tő­vég­zé­sé­ben 350.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki. A vád­irat...

2020. október 6., 13:28

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást az ügy­ben.  A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy...

2020. október 6., 11:02

A Szen­te­si Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé állí­tot­ta azt a csong­rá­di fér­fit, aki szep­tem­ber végén több, a...

2020. október 6., 10:00

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint egy férfi isme­rő­sé­re ijesz­tett rá azzal, hogy az isme­rő­sé­nek pozi­tív a teszt­je, és megy...

2020. október 6., 9:53

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a 23 éves fér­fit, aki tavaly augusz­tus 20-án...

2020. október 6., 9:19

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 14 éves és egy 13 éves fia­tal­ko­rú férfi ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés...

2020. október 6., 9:07

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a cég­ve­ze­tő­vel...

2020. október 6., 8:56

1 2 332 333 334 384 385