Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben...

2020. október 6., 8:51

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki 2019 júli­u­sa és szep­tem­be­re között több száz alka­lom­mal pró­bál­ta hívni volt...

2020. október 6., 8:20

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki azért támadt a...

2020. október 6., 8:16

A Pest Megyei Főügyész­ség egy hanyat­ló men­tá­lis álla­pot­ban lévő idős férfi érde­ké­ben indí­tott pert. A férfi szin­te min­den vagyo­nát elaján­dé­koz­ta...

2020. október 6., 8:08

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás, pénz­mo­sás és vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt 110...

2020. október 5., 8:39

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azzal a kon­do­ro­si elkö­ve­tő­vel szem­ben hozott első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, akit a...

2020. október 5., 7:55

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség három román állam­pol­gár­sá­gú férfi letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta, aki össze­sen tizen­hat, Magyar­or­szág...

2020. október 3., 11:19

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja pén­te­ken egy hónap­ra elren­del­te annak a...

2020. október 2., 16:00

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val rész­ben egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a négy vád­lot­tat,...

2020. október 2., 13:29

1 2 333 334 335 384 385